Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'.
Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεὶς
δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ' αὐτοῦ δωρεάν, Φωκᾶ ἱερώτατε ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτῆρι ὁσίως,
ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


 

 

Ἀνακοινώσεις
No records
Ὁ Βίος του Ἁγ.Ιερομάρτυρα Φωκᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ

          

Ἡ Ἱστορία τοῦ Μεσαχωρίου καί τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ

Ἃρθρα
Σχέδιο ανάλυσης και κατανόησης της Αγίας Γραφής

1. Προσευχή για την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος (Ο Θεός πάντοτε προπορεύεται, και μόνο δια του φωτισμού γίνεται ορθή ερμηνεία). 2. Ανάγνωση του εδαφίου α) Προσεκτική ανάγνωση του εδαφίου από το Κείμενο και από Μεταφράσεις ή ερμηνεία που είναι δυνατό να διαθέτουμε. β) Σκέψεις στην πρώτη εντύπωση Ποιο είναι το θέμα συζήτησης; Τι προσπαθεί να πει ο συγγραφέας; 3. Συμφραζόμενα και προέλευση ως εμάς. α) Προσεκτική ανάγνωση των συμφραζομένων από Κείμενο και Μεταφράσεις β) Ποιο είναι το γενικό θέμα της περικοπής; γ) Συνδετικές λέξεις συμφραζομένων με το εδάφιο δ) Τι υποδηλώνει το εδάφιο; Επεξήγηση; Ορισμό; Παρότρυνση; Παράδειγμα; Αντίθεση; Απαγόρευση; Αφήγηση; Ιστορική τοποθέτηση; Παράκληση; Πρόκληση; Κατάρα; Ευλογία; Ερώτηση; Απάντηση; Απολογία; Προσωπική τοποθέτηση; Δήλωση; Πληροφόρηση; Ευχαριστία; Πρόρρηση; Διανοητική εντύπωση; Διαβεβαίωση; Πρόσκληση; Αίτηση; Απαίτηση; Επιχείρημα; Περιγραφή; Κατατόπιση; Κλπ Είναι συνδυασμός των ανωτέρω; Περιέχει περισσότερα από ένα; ε) Ποιος μιλάει στην αφήγηση; I. Πληροφορίες για αυτόν. Αξιοπιστία και ιδεολογία του II. Γλώσσα του III. Γιατί τα είπε; (Πιθανοί λόγοι) Ενόψει ποιου θέματος; IV. Πότε τα είπε; V. Πού βρισκόταν; (γεωγραφικά και τοπολογικά) VI. Συνήθειες, προβλήματα, ιδιορρυθμίες ή ιδιωματισμοί της εποχής ή του τόπου του ομιλούντος ή της γλώσσας του, που θα επηρέαζαν τα λεγόμενα. VII. Ψυχολογική κατάσταση του ομιλητή VIII. Γεγονότα του καιρού που μιλούσε στ) Σε ποιον ή σε ποιους μιλάει; Ι. Πληροφορίες για αυτούς, προβληματισμοί τους, ιδέες του II. Πώς θα καταλάβαιναν αυτοί τα λόγια του; III. Τι ψυχολογικές επιδράσεις θα είχαν τα λόγια του σ’ αυτούς; IV. Θα επηρέαζαν τα παραπάνω το νόημα; ζ) Συγγραφέας Επανάληψη των σημείων του ε) ως προς τον συγγραφέα η) Σε ποιον ή σε ποιους έγραφε; Επανάληψη των σημείων του ε) ως προς τους αναγνώστες θ) Μεταφραστής (αν είναι μετάφραση) Ι. Επανάληψη των σημείων του ε) ως προς το μεταφραστή. ΙΙ. Τι λένε οι κριτικοί γι' αυτή τη μετάφραση; ΙΙΙ. Για ποιες ιδεολογικές ανάγκες δημιουργήθηκε; Επιπτώσεις τους. ι) Για ποιος μετέφρασε; Επανάληψη των σημείων ζ) ως προς τους πρώτους χρήστες της μετάφρασης ια) Γλωσσική σύγκριση των λέξεων του εδαφίου μεταξύ των γλωσσών γράφοντος, του ομιλούντος και του μεταφραστή (αν είναι μετάφραση) 4. Γεωγραφική τοποθέτηση των αναφερομένων γεγονότων ή θέματος α) Τοπικές πληροφορίες του εδαφίου β) Τοπικά επιρρήματα ή άλλες λέξεις που δείχνουν τις σχέσεις των αντικειμένων στο χώρο ή σε κάποιο χώρο. γ) Πιθανοί ιδιωματισμοί τέτοιων λέξεων δ) Τοπική χρήση των λέξεων, του θέματος ή των παραβολών 5. Χρονική τοποθέτηση του αναφερομένου γεγονότος ή θέματος α) Χρονικές πληροφορίες του εδαφίου (μια πιο κριτική μελέτη, λαβαίνει υπ’ όψιν της το στενό χρονολογικό πλαίσιο) β) Ιστορική τους τοποθέτηση γ) Χρονική κατάταξη των στοιχείων του εδαφίου δ) Χρονική κατάταξη των γεγονότων του εδαφίου σε σχέση με τα γεγονότα των συμφραζομένων, ή μεταξύ τους. ε) Χρόνοι ρημάτων ς) Χρονικά επιρρήματα ή άλλες λέξεις που δείχνουν τις σχέσεις των αντικειμένων στο χρόνο ζ) Έρευνα για ιδιωματισμούς στους χρόνους ρημάτων ή άλλων λέξεων η) Χρήση του παραδείγματος ή του αντικειμένου του σε κάθε εποχή. Αν είναι εντολή ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει ως εντολή; Γιατί; 6. Ανάλυση λέξεων α) Από λεξικό. Πιθανές έννοιες, παραφθορές. β) Έρευνα αξιοπιστίας του Λεξικού σε πολύ σημαντικά θέματα. Σχέση της κάθε λέξης με τις προηγούμενες ή τις επόμενες γ) Αντιστοιχία αντωνυμιών ή άλλων λέξεων με τα πρόσωπα ή τα πράγματα που υποκαθιστούν δ) Γραμματική ανάλυση των λέξεων (μέρος του λόγου, πτώσεις, κλίσεις κλπ) Ι. Πώς επηρεάζουν το νόημα αυτά τα χαρακτηριστικά των λέξεων; ΙΙ. Πιθανοί ιδιωματισμοί ΙΙΙ. Μήπως το νόημα των συμφραζομένων δημιουργεί περιορισμούς, ή βοηθάει αλλιώς, να κατανοήσουμε το Γραμματικό τύπο της φράσης που μας ενδιαφέρει; ε) Σύνδεση και χρήση των λέξεων του εδαφίου στην υπόλοιπη Γραφή ζ) Ορισμοί της υπόλοιπης Γραφής για λέξεις του εδαφίου 7. Νοηματική σύνδεση με παράλληλα Γραφικά εδάφια α) Τι λέει η υπόλοιπη Αγία Γραφή για τις λέξεις ή το θέμα του εδαφίου; I. Έρευνα για ορισμούς σχετικούς με το εδάφιο ΙΙ. Έρευνα για συγκρίσεις σχετικές το εδάφιο 8. Καλολογικά και άλλα στοιχεία α) Έρευνα για ορισμούς που τυχόν περιέχονται στο εδάφιο β) Έρευνα για συγκρίσεις που τυχόν περιέχονται στο εδάφιο γ) Τι καλολογικά στοιχεία υπάρχουν; δ) Έρευνα για αναγραμματισμούς και άλλα τεχνάσματα του πρωτότυπου κειμένου ε) Χαρακτηριστικά τυχόντος παραδείγματος ή παρομοίωσης Ι. Ιδιότητες και χρήση του υποκατάστατου ΙΙ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΙΙΙ. Πιθανές εφαρμόσιμες διαστάσεις του ΙV. Υπερβολές του V. Χρήση του στις υπόλοιπες Γραφές 9. Πιθανές ερμηνείες α) Σύνολο πιθανών ερμηνειών συνολικά ή σε επιμέρους σημεία. β) Η ερμηνεία είναι κατά γράμμα, συμβολική, διπλή ή πολλαπλή; γ) Ωφέλεια που αποκομίζεται από κάθε πιθανή ερμηνεία δ) Εις άτοπον απαγωγή. Ι. Περιορισμοί που τίθενται σε ερμηνείες από άλλα εδάφια. ΙΙ. Επιρροή του όλου Γραφικού νοήματος από κάθε πιθανή ερμηνεία 10. Περιορισμοί που τίθενται απ’ αυτές τις ερμηνείες σε ερμηνείες άλλων Γραφικών εδαφίων 11. Πώς ερμηνεύθηκε αυτό το εδάφιο από τους Πατέρες της Εκκλησίας; α) Πώς το ερμήνευαν κατά την πρωιμότερη Χριστιανική εποχή που μπορούμε να βρούμε στοιχεία γι' αυτό; Ι. Ποιοι ήταν αυτοί που το ερμήνευαν; ΙΙ. Ήταν άγιοι; ΙΙΙ. Σε ποια περίοδο της ζωής τους το ερμήνευσαν; ΙV. Τι επίδραση μπορεί να είχε στην ερμηνεία τους η ΤΟΤΕ πνευματική τους κατάσταση; V. Τι επίδραση είχε η κατάσταση γνώσης της εποχής; β) Είχε την ίδια ερμηνεία σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας; Ι. Αν ναι, έχουμε ήδη την ερμηνεία της Εκκλησίας του Κυρίου. ΙΙ. Αν όχι, τι διαφοροποιήσεις υπήρξαν; ΙΙΙ. Μήπως οι διαφορετικές ερμηνείες είναι συμπληρωματικές; ΙV. Ποιοι το ερμήνευσαν; (επανάληψη των βημάτων του σημείου 11α). V. Σύγκριση με την ερμηνεία που είχαμε ήδη δώσει εμείς στο χωρίο αυτό. VΙ. Αν η δική μας ερμηνεία μας δίνει διαφορετικά συμπεράσματα, μήπως αυτό οφείλεται σε γνωσιολογική διαφορά της εποχής μας σε θέματα που δεν είναι σωτηριολογικά; VΙΙ. Θα μπορούσε η δική μας ερμηνεία να είναι συμπληρωματική εκείνης; VΙΙΙ. Εάν υπάρχει δογματική σύγκρουση με την ερμηνεία των Πατέρων στη διάρκεια της ιστορίας, και δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού της ερμηνείας μας, εξετάζουμε πού κάναμε λάθος, και διορθώνουμε τις απόψεις μας, ώστε να συμφωνούν με την διαχρονική ερμηνεία της Εκκλησίας του Κυρίου, που είναι "ο στύλος και το Εδραίωμα της αληθείας".
Ποια είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής;

Ο Προτεσταντισμός σε απόρριψη βιβλίων τής Αγίας Γραφής


1. Το πρόβλημα τών βιβλίων τής Αγίας Γραφής 2. Η παράδοση τού Προτεσταντισμού για την Παλαιά Διαθήκη 3. Η αποδοχή τού κανόνος τής Καινής Διαθήκης 4. Ψευδείς εσωτερικές μαρτυρίες 5. Τα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης 6. Τα βιβλία τής Καινής Διαθήκης "Πόσα και ποιά είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής;" Ένα ερώτημα που σε πολλούς από τον Προτεσταντικό χώρο θα φανεί απλό. Στην πραγματικότητα όμως, κρύβει προβλήματα που η πλειονότητα τών ανθρώπων αυτών δε γνώρισε ποτέ. 1. Το πρόβλημα τών βιβλίων τής Αγίας Γραφής Έμαθαν από τη θρησκεία τους, πως "η Αγία Γραφή έχει 66 βιβλία". Πολλοί απ' αυτούς μάλιστα, ξέρουν να τα ονομάζουν με τη σειρά, και να βρίσκουν ταχύτατα όποιο εδάφιο θέλουν. Όμως, πώς γνωρίζουν ότι η Αγία Γραφή έχει αυτά τα 66 βιβλία; Η ίδια η Αγία Γραφή, δεν έχει μέσα κανένα χωρίο, που να αναφέρει από ποια βιβλία αποτελείται! Συνεπώς, πρέπει να ακολουθηθεί κάποια προφορική ή γραπτή παράδοση εκτός Αγίας Γραφής, που να λέει πόσα και ποια βιβλία έχει η Αγία Γραφή. Πρέπει κάποιος να γίνει εγγυητής τών βιβλίων αυτών. "Μα όλες οι Χριστιανικές θρησκείες πιστεύουν σε αυτά τα 66 βιβλία!" ίσως πει κάποιος, για να δείξει πως ο "κανόνας" τών 66 βιβλίων είναι αναντίρρητος. Όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι αλήθεια! Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία τού Θεού, για αιώνες, συστήνει πως η Αγία Γραφή έχει 76 βιβλία, και όχι 66, όπως πιστεύουν κάποιες Προτεσταντικές ομάδες. Το ίδιο πιστεύουν και πολλές άλλες θρησκείες που γνωρίζουν το πρόβλημα. Γιατί όμως υπάρχει η διαφορά αυτή τών 10 βιβλίων; Το πρόβλημα αυτό, ξεκινάει από το ποιο κείμενο θα δεχτεί κάποιος για τη μετάφραση τής Παλαιάς Διαθήκης που θα ακολουθήσει. Σήμερα, δύο είναι τα βασικά κείμενα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μεταφράσεις τής Αγίας Γραφής: Το ένα είναι το Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο με 39 βιβλία, και το άλλο είναι η Ελληνική μετάφραση τών Εβδομήκοντα, (Ο΄), με 49 βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία μεταφράστηκαν από τον 3ο ως τον 2ο αιώνα π.Χ. 2. Η παράδοση τού Προτεσταντισμού για την Παλαιά Διαθήκη Όταν ξεκίνησε το Προτεσταντικό κίνημα τον 16ο αιώνα, μετά από πολλές ζυμώσεις, κράτησε τελικά (στην πλειοψηφία του) ως πηγή πίστεως ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, (όπως τη συστήνει η Εκκλησία), και δέχθηκε το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο ως βάση για την Παλαιά Διαθήκη, παρά το ότι η Εκκλησία ως τότε χρησιμοποιούσε κυρίως τη μετάφραση τών Εβδομήκοντα. (Ο΄). Το σκεπτικό τους, ήταν προφανώς, πως "εφ' όσον η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα Εβραϊκά, το Μασοριτικό ως Εβραϊκό κείμενο, ήταν πιο αξιόπιστο από την Ελληνική μετάφραση Ο΄ ". Έτσι, έμειναν με τα 39 βιβλία μόνο, τής Παλαιάς Διαθήκης, πράγμα που κληρονόμησαν οι περισσότερες Προτεσταντικές ομάδες ως σήμερα. Στην πραγματικότητα όμως, ο συλλογισμός τους ήταν λάθος. Μπορεί το Μασοριτικό κείμενο να ήταν Εβραϊκό, ο αριθμός τών βιβλίων του όμως, ήταν επιλογή τού 6ου μ.Χ. αιώνα, τών απίστων στο Χριστό Εβραίων! Αντίθετα, η Ελληνική μετάφραση τών Ο΄ , ήταν αρχαιότερο κείμενο, μεταφρασμένο προ Χριστού, και μάλιστα από πιστούς Εβραίους, με την ευλογία τού Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Χριστιανοί τού πρώτου αιώνα, (όπως και όλων τών αιώνων), χρησιμοποιούσαν τη μετάφραση τών Ο΄ . Το ίδιο έκαναν και οι απόστολοι, παραθέτοντας στα συγγράμματά τους τής Καινής Διαθήκης, από αυτή τη μετάφραση, που ήταν τότε σε ευρεία χρήση. (π.χ. Εβρ. 1/α΄ 5-8 σύγκρινε με: Ψαλμοί 2/β΄ 7, 103/ργ΄ 4, 44/μδ΄ 7, Δευτερ. 43/λβ΄ 43. Επίσης: Εβρ. 11/ια΄ 35 σύγκρινε με: Β΄ Μακκαβαίων 7/ζ΄ 14). Διαφοροποιούμενοι από τους Χριστιανούς οι Εβραίοι λοιπόν, έκαναν το δικό τους κανόνα, με 10 Θεόπνευστα βιβλία λιγότερα. Αυτά τα 10 Θεόπνευστα βιβλία, δεν τα δέχονται σήμερα οι ομάδες που προτίμησαν την παράδοση τών απίστων στο Χριστό Εβραίων τού 6ου αιώνα, από την Ιερά και Θεόπνευστη παράδοση τής Εκκλησίας. Τα βιβλία αυτά, τα ονομάζουν εσφαλμένα ως "απόκρυφα", μπερδεύοντάς τα από άγνοια, με τα απόκρυφα που ποτέ δεν δέχτηκε η Εκκλησία ως μέρος τού κανόνα τής Αγίας Γραφής. 3. Η αποδοχή τού κανόνος τής Καινής Διαθήκης Τι είναι όμως αυτό που κάνει κάποιους να δέχονται τα βιβλία που συστήνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για την Καινή Διαθήκη; Προφανώς, επειδή εδώ δεν υπήρχε Εβραϊκή παράδοση, επικράτησε η Χριστιανική, όπως εκφράστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο, τον 4ο αιώνα. Εάν όμως ο Άγιος Αθανάσιος εξέφρασε σωστά την κατεύθυνση τού Αγίου Πνεύματος, για τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, πρέπει κατ' ανάγκην να είναι Θεόπνευστος! Όμως, οι διάφορες Προτεσταντικές ομάδες, για να αποφύγουν να παραδεχτούν ότι ακολούθησαν κάποια παράδοση εκτός από την Αγία Γραφή, και ότι ο Άγιος Αθανάσιος είναι Θεόπνευστος, ισχυρίζονται ότι "και εκείνος επίσης ομολόγησε, αυτό που το Άγιο Πνεύμα είχε κάνει ήδη φανερό τους προηγούμενους τρείς αιώνες". Λένε πως η Αγία Γραφή, είναι φανερό ποια βιβλία έχει, από την εσωτερική της μαρτυρία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν το εδάφιο: Β΄ Πέτρου 3/γ΄ 15,16: "...και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά την δοθείσαν αυτώ σοφίαν έγραψεν υμίν, ως και εν πάσαις επιστολαίς λαλών εν αυταίς περί τούτων, εν αις εστιν δυσνόητα τινα, ά οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς..." "Βλέπετε;..." (λένε οι εξ' ίσου αμαθείς και αστήρικτοι σημερινοί αναγνώστες τού εδαφίου αυτού). "...ο απόστολος Πέτρος, συμπεριλαμβάνει τις επιστολές τού αποστόλου Παύλου, μεταξύ τών Αγίων Γραφών!". Ο απόστολος Πέτρος όμως, δεν λέει τίποτα τέτοιο. Με τη φράση: "τας λοιπάς γραφάς" εδώ, δεν εννοεί την Αγία Γραφή, αλλά "τα υπόλοιπα συγγράμματα"! Τον καιρό εκείνο, δεν είχαν αναγνωριστεί ακόμα τα βιβλία τής Καινής Διαθήκης ως μέρος τής Αγίας Γραφής! Μάλιστα, τότε κυκλοφορούσαν μεταξύ τών Χριστιανών 32 διαφορετικά ευαγγέλια, που διεκδικούσαν Θεοπνευστία! Έτσι λοιπόν διαστρέφεται το νόημα εδαφίων, για να ταιριάζει με τις Προτεσταντικές θέσεις. Είναι φυσικά λάθος ο ισχυρισμός ότι η Εκκλησία είχε ήδη καθορισμένα βιβλία στον καιρό τού αγίου Αθανασίου! Αντιθέτως, υπήρχε ως τότε μια πληθώρα από δεκάδες διαφορετικούς κανόνες τών βιβλίων τής Αγίας Γραφής, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, και κάθε Εκκλησία χρησιμοποιούσε εκείνον που θεωρούσε σωστό. 4. Ψευδείς εσωτερικές μαρτυρίες Άλλες δήθεν εσωτερικές μαρτυρίες τής Αγίας Γραφής, που αναφέρονται ως κριτήρια επιλογής τών βιβλίων της, είναι οι παρακάτω: 1. Οι προφητείες τών βιβλίων της. 2. Αναφορές σε επιστημονικά γεγονότα, που δεν ήταν γνωστά τότε. 3. Δηλώσεις τους ότι γράφτηκαν κατ' εντολήν τού Θεού. 4. Οι αναφορές βιβλίων της από άλλα. 5. Γράφτηκαν από αποστόλους τού Κυρίου. 6. Δεν έχουν αντιφάσεις με τα υπόλοιπα βιβλία τής Αγίας Γραφής. 7. Τα δέχτηκε όλη η Εκκλησία. 8. Έχουν τη δύναμη να αλλάζουν ζωές. Στα παραπάνω, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής: 1 και 2: Υπάρχουν κι άλλα βιβλία που είναι προφητικά ή αναφέρουν επιστημονικά επιτεύγματα μακρυνά από την εποχή τους, όμως δεν είναι μέρος τής Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, αναφέρουμε τις προφητείες τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, που εκπληρώνονται ακόμα και σήμερα, και αναφέρονται και σε σύγχρονες ανακαλύψεις, αλλά όσα γράφηκαν γι' αυτές τις προφητείες, δεν είναι μέρος τής Αγίας Γραφής. 3. Κι άλλα συγγράμματα δηλώνουν ότι γράφτηκαν κατ' εντολήν τού Θεού, όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνουν μέρος τής Αγίας Γραφής! Αντιθέτως, υπάρχουν συγγράμματα τής Αγίας Γραφής, που δεν αναφέρουν πως είναι Θεόπνευστα. 4. Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, παραθέτουν και από βιβλία που δεν δέχονται οι Προτεστάντες, (π.χ. το Ρωμαίους 10/ι΄ 6: παραθέτει από το Βαρούχ 3/γ΄ 29). 5. Ο Μάρκος και ο Λουκάς, δεν ήταν απόστολοι, όμως τα βιβλία τους είναι μέρος τής Αγίας Γραφής. Αντιθέτως, ένας σύγχρονός τους, ο Κλήμης Ρώμης, αναφέρει τις επιστολές του ως μέρος τής Αγίας Γραφής, όμως σήμερα δεν τις αναγνωρίζουμε ως τέτοιες! 6. Υπάρχουν πλήθος Χριστιανικά συγγράμματα χωρίς αντιφάσεις με την Αγία Γραφή, όμως δεν αποτελούν μέρος τής! 7. Η Εκκλησία συμφώνησε μόνο μετά τον 4ο αιώνα για το ποιά θα είναι τα 76 βιβλία τής Αγίας Γραφής, με τις υποδείξεις τού Αγίου Αθανασίου, ο οποίος συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή και την Αποκάλυψη. 8. Πολλοί επιρρεάσθηκαν από άλλα δυνατά Χριστιανικά συγγράμματα, και πίστεψαν. Δεν τα συμπεριλαμβάνουμε όμως όλα αυτά στην Αγία Γραφή! Τέλος, ίσως κάποιος πει, πως τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, έχουν τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα θυμίσουμε όμως το βιβλίο τής Εσθήρ, που δεν έχει προφητείες, δεν γνωρίζουμε τον συγγραφέα του, δεν γράφει πως είναι Θεόπνευστο, δεν αναφέρεται από άλλα βιβλία τής Αγίας Γραφής, κι όμως είναι βιβλίο τής Αγίας Γραφής, επειδή έτσι αποκαλύφθηκε και έτσι το ώρισε η Θεόπνευστη Εκκλησία! Ο παρακάτω κατάλογος, αποτελεί μια απλουστευμένη καταγραφή τών βιβλίων τής Αγίας Γραφής, με βάση το βιβλίο τού Παν. Ι. Μπούμη: "Οι κανόνες τής Εκκλησίας περί τού κανόνος τής Αγίας Γραφής". 5. Τα Βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης Μετάφραση Ο΄ (Εβδομήκοντα) Μασοριτικό κείμενο 1 Γένεσις Γένεσις 2 Έξοδος Έξοδος 3 Λευϊτικόν Λευϊτικόν 4 Αριθμοί Αριθμοί 5 Δευτερονόμιον Δευτερονόμιον 6 Ιησούς τού Ναυή Ιησούς τού Ναυή 7 Κριταί Κριταί 8 Ρουθ Ρουθ 9 Α΄ Βασιλέων Α΄ Σαμουήλ 10 Β΄ Βασιλέων Β΄ Σαμουήλ 11 Γ΄ Βασιλέων Α΄ Βασιλέων 12 Δ΄ Βασιλέων Β΄ Βασιλέων 13 Α΄ Παραλειπομένων Α΄ Χρονικών 14 Β΄ Παραλειπομένων Β΄ Χρονικών 15 Έσδρας Α΄ Έσδρας 16 Έσδρας Β΄ 17 Νεεμίας Νεεμίας 18 Τωβίτ 19 Ιουδήθ 20 Εσθήρ Εσθήρ 21 Ιώβ Ιώβ 22 Ψαλμοί Ψαλμοί 23 Παροιμίες Παροιμίες 24 Εκκλησιαστής Εκκλησιαστής 25 Άσμα Ασμάτων Άσμα Ασμάτων 26 Σοφία Σολομώντος 27 Σοφία Σειράχ 28 Βαρούχ 29 Ησαϊας Ησαϊας 30 Ιερεμίας Ιερεμίας 31 Επιστολή Ιερεμίου 32 Θρήνοι Θρήνοι 33 Ιεζεκιήλ Ιεζεκιήλ 34 Δανιήλ (Βηλ και Δράκων) Δανιήλ 35 Ωσηέ Ωσηέ 36 Ιωήλ Ιωήλ 37 Αμώς Αμώς 38 Αβδιού Αβδιού 39 Ιωνάς Ιωνάς 40 Μιχαίας Μιχαίας 41 Ναούμ Ναούμ 42 Αβακούμ Αβακούμ 43 Σοφονίας Σοφονίας 44 Αγγαίος Αγγαίος 45 Ζαχαρίας Ζαχαρίας 46 Μαλαχίας Μαλαχίας 47 Α΄ Μακκαβαίων 48 Β΄ Μακκαβαίων 49 Γ΄ Μακκαβαίων 6. Τα Βιβλια τής Καινής Διαθήκης 50 Ευαγγέλιο Ματθαίου 51 Ευαγγέλιο Μάρκου 52 Ευαγγέλιο Λουκά 53 Ευαγγέλιο Ιωάννη 54 Πράξεις τών Αποστόλων 55 Ρωμαίους 56 Α΄ Κορινθίους 57 Β΄ Κορινθίους 58 Γαλάτας 59 Εφεσίους 60 Φιλιππησίους 61 Κολοσαείς 62 Α΄ Θεσσαλονικείς 63 Β΄ Θεσσαλονικείς 64 Α΄ Τιμόθεον 65 Β΄ Τιμόθεον 66 Τίτον 67 Φιλήμονα 68 Εβραίους 69 Ιακώβου 70 Α΄ Πέτρου 71 Β΄ Πέτρου 72 Α΄ Ιωάννου 73 Β΄ Ιωάννου 74 Γ΄ Ιωάννου 75 Επιστολή Ιούδα 76 Αποκάλυψις Ιωάννου Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διακρίσεων των βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπως εξάγονται από τους Συνοδικά αποδεκτούς Κανόνες της Εκκλησίας, μπορείτε να δείτε το άρθρο μας με θέμα: Οι διαβαθμίσεις των βιβλίων της Αγίας Γραφής

ΙΝΑΦ-Αναζήτηση Ἂρθρα


 

http://sv7jju.dyndns-ip.com:3127/?articlesPage=13

./pa/index.html?articlesPage=13

Ἐκδηλώσεις 
 
 
No records

http://www.efesopus.com/?articlesPage=13